New tennis bracelet

RAZLOGI ZA UGOVOR

                           55. člen

                       (Razlogi za ugovor)

Ugovor zoper sklep o izvršbi je mogoče vložiti iz razlogov, ki

preprečujejo izvršbo, zlasti pa:

1. če sodišče, ki je izdalo sklep o izvršbi, zanj ni bilo

pristojno;

2. če listina, na podlagi katere je bila dovoljena izvršba, ni

izvršilni naslov ali verodostojna listina;

3. če odločba, na podlagi katere je bil izdan sklep o izvršbi,

še ni izvršljiva;

4. če je odločba, na podlagi katere je bil izdan sklep o izvršbi,

razveljavljena, odpravljena ali spremenjena;

5. če je poravnava, na podlagi katere je bil izdan sklep o

izvršbi, razveljavljena ali izrečena za nično;

6. če še ni pretekel rok za izpolnitev terjatve ali če še ni

nastopil pogoj, ki je bil določen v poravnavi;

7. če je izvršba dovoljena na stvari, denarno terjatev ali na

druge pravice, ki so izvzete iz izvršbe, oziroma na katerih je

možnost izvršbe omejena;

8. če je terjatev prenehala na podlagi dejstva, ki je nastopilo

po izvršljivosti odločbe ali pred tem, toda v času, ko dolžnik

tega ni mogel uveljavljati v postopku, iz katerega izvira

izvršilni naslov, oziroma če je terjatev prenehala na podlagi

dejstva, ki je nastopilo po sklenitvi poravnave;

9. če je upnik odložil izpolnitev obveznosti za čas, ki še ni

potekel;

10. če je pretekel rok, v katerem je po zakonu mogoče

predlagati izvršbo;

11. če je nastopilo zastaranje terjatve, o kateri je bilo

odločeno v izvršilnem naslovu;

12. če terjatev ni prešla na upnika oziroma če obveznost ni

prešla na dolžnika.

Pri odločanju o ugovoru sodišče pazi po uradni dolžnosti na

razloge iz 1. do 4. točke, pri razlogu iz 7. točke pa, če je

izvršba dovoljena na predmetih, ki niso v prometu.

Pomanjkanje nekaterih predpostavk

1.tč. – pristojnost

2., 4. in 5. tč. – obstoj izvršilnega naslova

predpostavke, ki se nanašajo na stranke (ZPP)

7. tč. – dopustnost izvršbe na določen predmet

Opozicijski razlogi: izvršba kljub veljavnemu izvršilnemu naslovu ni dovoljena, ker je terjatev prenehala ali je ovirana

8. tč. – prenehanje terjatve (čas prenehanja – časovne meje pravnomočnosti!)

9. tč. – odlog plačila

11. tč. – zastaranje terjatve

Impugnacijski (nepravi opozicijski) razlogi: izvršba kljub veljavnemu izvršilnemu naslovu in obstoju terjatve ni dovoljena, ker ni pogojev, da bi se izvršba opravila v sedanjem času oziroma v korist ali škodo osebe, ki je stranka v postopku

3. in 6. tč – izvršilni naslov še ni izvršljiv

10. tč. – potek roka, v katerem je mogoče predlagati izvršbo

– vrnitev delavca na delo: 6 mesecev (231. člen ZIZ)

– motenje posesti: 30 dni od poteka roka za opravo dejanja (429. člen ZPP)

12. tč. – pomanjkanje legitimacije

začetek stečajnega postopka

odpoved izvršbi