More about tennis academy

PRAVNA SREDSTVA

                                               9. člen

                                         (Pravna sredstva)

Zoper sklep, izdan na prvi stopnji, je dovoljena pritožba, razen

če zakon določa drugače.

Pravno sredstvo dolžnika zoper sklep o izvršbi, s katerim je

predlogu ugodeno, je ugovor.

Pritožbo in ugovor je treba vložiti v osmih dneh od vročitve

sklepa sodišča prve stopnje, če ni v zakonu drugače določeno.

Pritožba se vroči v odgovor nasprotni stranki, če je vložena zoper sklep iz drugega odstavka 6. člena tega zakona in sklep, izdan o ugovoru.

Zoper sklep, izdan o ugovoru, je dovoljena pritožba.

Pritožba in ugovor ne zadržita postopka, če ni v zakonu drugače

določeno.

Odločba o pritožbi je pravnomočna.

Zoper odredbo ni pravnega sredstva.

                                              10. člen

                              (Revizija in obnova postopka)

Zoper pravnomočno odločbo, izdano v postopku izvršbe in

zavarovanja, ni dovoljena revizija.

Obnova postopka ni dovoljena, razen če zakon določa drugače.

PREGLED PRAVNIH SREDSTEV:

pritožba

ugovor (53. do 62. člen)

ugovor tretjega (65. in 66. člen)

obnova postopka  (63. in peti odst. 68. člena)

ZVZ (smiselna uporaba ZPP)

zahteva za odpravo nepravilnosti pri opravljanju izvršbe (52. člen)

vrnitev v prejšnje stanje (36. člen)